Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W LIPINACH

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.splipiny.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-16.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dla strony www.splipiny.pl przeprowadzono 27.03.2024 samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.splipiny.pl spełnia wymagania w 99.52%. Test wykazał następujące nieprawidłowości:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • element ma niewystarczający kontrast kolorów,
 • brak możliwości uzyskania wysokiego kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Udogodnienia

Strona internetowa www.splipiny.pl jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z dysfunkcjami:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki i odstępów między znakami
 • przełącznik zmiany kontrastu
 • przełącznik wyświetlania strony z podkreślonymi linkami

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Grzegorczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 648 42 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14, 92 – 701 Lipiny.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne, do którego prowadzą schody oraz boczne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Na wyposażeniu szkoły znajduje się schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 4. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 42 648 42 12. Zasady wejścia na teren Szkoły w towarzystwie psa asystującego: Należy posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”. Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można również skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka