Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.splipiny.pl/
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyn Pietraszun, sekertariat@splipiny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 648 42 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 12.11.2018
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
92-071 Lipiny, Lipiny 14
Tel.: 42 648 42 12
Faks: 42 648 42 12
E-mail: sekretariat@splipiny.pl
Strona internetowa: www.splipiny.pl
Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej nie działają standardowe skróty klawiszowe.
Dostępność architektoniczna
Do budynku Szkoły prowadzą dwa wejścia: główne oraz boczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły. Na terenie Szkoły znajduje się ogólnodostępny parking. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na znajduje się na parterze. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy oraz żadne inne udogodnienia. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych w słabowidzących.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
Aplikacje mobilne
Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.